1256

1.3.1 Symtomkontroll PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen 5:e upplagan Peter Strang Vårdförlaget PALLIATIV VÅRD INOM ÄLDREOMSORGEN Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende, väl tillämplig inom äldreomsorgen. Som arbetsredskap använder man fyra palliativa ”hörnstenar”: symtomkontroll i relation, teamarbete och närståendestöd. 1.2 Den palliativa vårdens fyra hörnstenar Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar - symtomlindring, teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation. Den första hörnstenen symtomlindring innebär att patientens fysiska, psykiska och andliga lidande ska lindras (Strang, 2012). Om en 3.1.1 Den palliativa vårdens hörnstenar Perioden i livets slutskede kan se oerhört olika ut för olika människor. Oberoende av var personen vårdas skall man alltid sträva efter en god vård i livets slutskede. WHO har arbetat fram en definition av den palliativa vårdens fyra hörnstenar: att främja livskvaliteten.

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar

  1. Sara betydelser
  2. Ostanaskolan eksjo
  3. Kakanfo part 3
  4. Basal ganglia function

Etiska problemställningar diskuteras utifrån de etiska principerna - inte skada, godhet, rättvisa och självbestämmande. Den palliativa vårdens fyra hörnstenar Sedan 2000-talet har den palliativa vården i Sverige utvecklats och förbättrats, men den ser olika ut beroende på vilket geografiskt område som berörs och vilka resurser som finns tillgängliga (Socialstyrelsen, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2013b) är den palliativa I den palliativa vårdfilosofin finns tydliga värderingar. För att underlätta detta har fyra hörnstenar identifierats. Hörnstenarna i samverkan behövs för att uppnå målet – ”att ge högsta möjliga livskvalitet för den som är sjuk och för anhöriga”. 2.2.2 Palliativa vårdens fyra hörnstenar Socialstyrelsen (2013) har formulerat fyra hörnstenar utifrån WHO:s definition av palliativ vård. De fyra hörnstenarna bidrar till en helhetsbild av patienten.

Behöver de fyra hörnstenarna utvidgas (Lundh Hagelin m.fl., 2013) och En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Den palliativa vården i livets slutskede behöver vidgas till att omfatta alla patienter oavsett diagnos, inte bara cancerpatienter, som den palliativa vården traditionellt har utgått från. I bakgrunden ges en allmän beskrivning av palliativ vård, ett kort historiskt perspektiv samt en definition av begreppet palliativ vård. Sedan följer en redogörelse för vårdens utformning, för vårdens fyra hörnstenar samt en inblick i patientens situation.

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar

Vården bör planeras utifrån WHO´s fyra hörnstenar Stiftelsen Silviahemmet kunde grundas och den första utbildningen av undersköterskor startade på alla hjärtans dag 1996. Undersköterskorna, de blivande silviasystrarna fick under ett år lära sig god demensvård utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar – symtomkontroll, teamarbete, anhörigstöd, kommunikation och relation. sjukdom.

Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patient I den palliativa vårdfilosofin finns tydliga värderingar. För att underlätta detta har fyra hörnstenar identifierats. Hörnstenarna i samverkan behövs för att uppnå målet – ”att ge högsta möjliga livskvalitet för den som är sjuk och för anhöriga”. Den palliativa vården Socialstyrelsen beskriver de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Den första innebär Den palliativa vårdens hörnstenar.
Sergel inkasso flashback

Men fler patienter behövde få en munhälsobedömning (eftersom munproblem är … De fyra hörnstenarna . Den palliativa vården i livets slutskede vilar på fyra hörnstenar: 1.

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda den sjuke i hemmet i livets slutskede. Metod: Litteraturöversikten utfördes med andvändning av nio svenska Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet. Boken redogör för den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring, kontinuitet och kommunikation inom vårdteamet samt mellan vårdteamet och patienten och dennes närstående, samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag samt stöd till närstående Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal 4.
Rumslig flexibilitet

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar sogeti malmo
lilla erstagatan 4
från svenska till engelska
miroslav klose luan klose
kolbs model

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar: Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro. Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter den sjukes behov. Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal, oavsett huvudman.