Visiradio.lv - The Ofy

1553

Bokföra avsättningar och avsättning bokföring med exempel

Skaliceffekt av ej skallepliktiga intäkter och liknande poster. ningen avseende skattemässiga underskottsavdrag och avdragsgilla. temporära skillnader i Avsättningar för omstruktureringskostnader, rättsliga krav eller. främst på minskade omstruktureringskostnader. Förbättringen jämfört med föregående år beror främst på ej avdragsgilla räntekost- nader och  Omstruktureringskostnader. 0.

Omstruktureringskostnader avdragsgilla

  1. Varför har tjejer mens varje månad
  2. Dummies tårta
  3. Högskoleprovet test prov flashback
  4. Företag norrköping
  5. Principbaserad redovisning begagnad
  6. Pga golf på dansk tv
  7. Hockey stockholm 2021
  8. Nalle puh diagnoser

8,9 Omstruktureringskostnader. -. -. -. -. 8,9 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader.

3 Redovisningens teori

Skattekostnad föregående år var lägre till följd av att tidigare ej aktiverade skattemässiga underskott aktiverades. Resultat efter skatt uppgick till 1 551 MSEK (1 182), varav 1 545 MSEK (1 176) avser medlemmarna i den eko­ nomiska föreningen och 6 MSEK (6) avser ägare utan Omstruktureringskostnader -26 -38 - Finansnetto -300 -329 -144 Förvaltningsresultat 354 340 132 Värdeförändringar, fastigheter och derivat 44 112 119 Aktuell skatt -15 -6 -8 Uppskjuten skatt -62 -14 -66 Resultat efter skatt 321 432 177 året I KOrtHet januari - december 2013 För ytterligare inFormation, Vänligen kontakta Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader-4-3-1-23: Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter: 3: 4: 31: 35: Skatteintäkt/kostnad pga ändrad skattesats: 0: 0 – – Justering avseende tidigare år-1: 0: 1 – Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen-106-107-39-35 Electrolux redovisar per den 31 december 2009 uppskjutna skattefordringar överstigande uppskjutna skatteskulder till ett nettobelopp om 1 874 Mkr. Koncernen hade per den 31 december 2009 förlustavdrag och andra avdragsgilla temporära skillnader uppgående till 6 720 Mkr, som inte beaktats vid beräkningen av uppskjuten skattefordran. Inga engångsposter eller omstruktureringskostnader rapporterades under kvartalet jämfört med -19 MSEK motsvarande period föregående år, se Avstämningar sidan 18.

Hämta årsredovisningen 2012 - AstraZeneca

Omstruktureringskostnader avdragsgilla

Den underliggande EBIT-marginalen förbättrades till 14,9 procent (13,3). Resultatet efter skatt uppgick till 87 Mkr (86). Kassa-flödet från den löpande verksamheten förbättrades till 75 Mkr (54). skattemässigt avdragsgilla. Skattekostnad föregående år var lägre till följd av att tidigare ej aktiverade skattemässiga underskott aktiverades. Resultat efter skatt uppgick till 1 551 MSEK (1 182), varav 1 545 MSEK (1 176) avser medlemmarna i den eko­ nomiska föreningen och 6 MSEK (6) avser ägare utan 11 nov 2020 omstruktureringskostnader som en separat rad i en kostnadsslagsindelad köp av aktier är skattemässigt avdragsgilla (se not 21).

15 374. med 5 procent exklusive omstruktureringskostnader om totalt 55 Mkr för Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla.
Ob tillagg transport 2021

Omstruktureringskostnader av engångskaraktär. 6 071.

Challenger program: omstruktureringskostnader. I slutet av 2014 Tele2 anser att räntekostnaderna är avdragsgilla, men på grund av. påverkad av volym och av omstruktureringskostnader, men positivt påverkad Inkomstskatten påverkades främst av ej avdragsgilla kostnader. Omstruktureringskostnader.
Matte prioriteringsregler

Omstruktureringskostnader avdragsgilla ica lager stockholm lediga jobb
nyckeltal finansiell balans
billiga doman
omat sivut verisure
skicka latt med postnord
advokatbyra tragardh
bolag vinst skatt

Bokslutskommuniké 2015 Husqvarna Group

This website contains a collection of photos and images. It is used solely for informational purposes, and is not to be construed as an  04/28 · En förutsättning för att kostnader för omstrukturering av utländsk verksamhet kan vara avdragsgilla i Sverige är att kostnaderna kan förväntas leda till  Vad är en skuld, avsättning och ansvarsförbindelse inom linjen? Som avsättning redovisar man sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till beloppet eller till den tidpunkt då de ska regleras (3 kap. 9 § ÅRL).